Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Porozumienie Ziemia Kościańska"

W dniu 14 września 2022r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Porozumienie Ziemia Kościańska"

Porządek obrad Walnego Zebrania

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta obrad.
3 Wybów Komisji Mandatowej.
4. Ogłoszenie o prawomocności Walnego Zebrania Członków.
5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia "Porozumienie Ziemia Kościańska' w roku 2021-2022.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
"Porozumienie Ziemia Kościańska"
9. Wolne głosy.
10. Zakończenie Walnego Zebrania Członków.