Informacje

8 grudnia 2004r. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska. Członkami założycielami są: Henryk Bartoszewski, Paweł Buksalewicz, Aleksander Heller, Andrzej Jęcz, Jan Józefczak, Kazimierz Józefowski, Michał Jurga, Paweł Kaczmarek, Andrzej Przybyła, Wiktor Snela, Edward Strzymiński, Józef Świątkiewicz, Roman Szczepaniak, Mirosław Woźniak, Maciej Zielonka i Wojciech Ziemniak. Stowarzyszenie zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym 30 grudnia 2004r. 18 stycznia 2005r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska wybrało pierwszy Zarząd Stowarzyszenia, który stanowili:

  • Andrzej Jęcz – przewodniczący,
  • Henryk Bartoszewski – zastępca przewodniczącego,
  • Paweł Buksalewicz – zastępca przewodniczącego,
  • Edward Strzymiński – sekretarz,
  • Aleksander Heller – skarbnik,
  • Wiktor Snela – członek zarządu,
  • Józef Świątkiewicz – członek zarządu.

Stowarzyszenie aktualnie liczy około 150 członków.

Stowarzyszenie jako cele działania przyjęło wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; podejmowanie działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; aktywność w pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; prowadzenie działalności charytatywnej; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami z pracy; wspomaganie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości; inicjatywy na rzecz nauki, edukacji oświaty i wychowania; działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.